1. INLEIDING
Ook in 2023 wordt er weer een carnavalsoptocht georganiseerd. Om aan iedereen duidelijk te maken hoe het één en ander in zijn werk gaat, is deze informatie samengesteld. Lees deze informatie goed door, voordat er wordt begonnen met de voorbereidingen. Dit voorkomt dat er in een later stadium problemen ontstaan. Wij als optochtcommissie wensen alle deelnemers veel plezier tijdens de voorbereiding en de deelname tijdens de optocht. 2. REGLEMENT VAN DEELNAME
A. Categorie:

U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieën;
 
1. Grote gemotoriseerde praalwagens
2. Kleine gemotoriseerde praalwagens (maximale lengte van de opbouw 5 meter)
3. Grote loopgroep (vanaf 8 personen)
4. Kleine loopgroep (maximaal 7 personen)
 
Kinderen kunnen vrij deelnemen aan de optocht. Opgave is niet nodig en er is geen jurering. De kinderen kunnen zich verzamelen vanaf 13.30 uur bij de parkeerplaats Sporthal ‘t Mossink, zodat ze om 14.00 uur na aanwijzingen van de optochtcommissie kunnen instromen in de optocht.


B. Carnavaleske voorstelling:

De voorstelling die door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een duidelijk carnavalesk karakter te dragen. De voorstelling mag geen merk- of naam reclame bevatten van een bedrijf of instelling. De op het voertuig aanwezige merk- en typeaanduiding hoeft niet te worden verwijderd. Indien gebruik wordt gemaakt van een trekkend voertuig/tractor is het gewenst dat deze versierd is.

C. Afmetingen:

De maximale hoogte van een voertuig of attractie bedraagt 4 meter.

D. Veiligheid:
• De constructie van de praalwagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor de deelnemers als publiek veilig zijn.
• Er dienen 2 goedgekeurde brandblussers van minimaal 6kg aanwezig te zijn op iedere praalwagen/ trekkend voertuig.
• Het is niet toegestaan snoep en/of andere voorwerpen vanaf de praalwagens in het publiek te gooien.
• Bromfietsen worden niet toegestaan binnen de optocht.
• Personenbusjes en touringcars zijn niet toegestaan in de optocht.
• Open vuur, kachels, terrasheater en/of gasflessen zijn niet toegestaan op de deelnemende praalwagens. Hierop wordt voorafgaand en tijdens het evenement op toegezien.
• Deelnemers mogen bij het opstellen van de praalwagens en tijdens de optocht geen gebruik maken van alcoholische dranken. Hier wordt op toegezien door de optochtcommissie, wanneer toch gebruik wordt gemaakt van alcoholische dranken worden de betreffende deelnemers uit de optocht verwijderd.
• Chauffeurs van de praalwagens worden voorafgaand bij het toelaten van het evenemententerrein gecontroleerd op doormiddel van een blaastest op alcohol. Deze blaastest wordt afgenomen door de optochtcommissie. Bij een negatieve test wordt er een overeenkomst ondertekend dat de chauffeur de gehele optocht nuchter blijft. Mocht deze test positief zijn dan is er een mogelijkheid om een andere chauffeur te regelen. We zijn genoodzaakt om dezelfde regels te hanteren als de geldende verkeersregels om de veiligheid te borgen van deelnemers en toeschouwers.
• Elke praalwagen heeft 1 contactpersoon die verantwoordelijk is voor de betreffende praalwagen. Deze moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor de optochtcommissie. Mochten zich problemen voor doen met de betreffende praalwagen, dan vindt er met deze persoon contact plaats.
• Bij grote praalwagens dienen 4 begeleiders en bij kleine praalwagens 2 begeleiders mee te lopen naast de praalwagen tijdens de optocht. Deze begeleiders dienen door de deelnemende praalwagen zelf geregeld te worden. De begeleiders krijgen van de organisatie een groen hesje, zodat ze herkenbaar zijn als begeleider.
• Toezichthouders en optochtcommissieleden moeten ten alle tijden toegang krijgen op de deelnemende praalwagens. Deze mogen niet afgesloten zijn.

E. Aansprakelijkheid en Verzekering


• Carnavalsvereniging de Fienpreuvers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden, ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht.
• Bij letsel van deelnemers en/of derden, en ook schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden, is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.
• Motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte bepalingen tenminste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA).
• De optochtcommissie van Carnavalsvereniging de Fienpreuvers kan de deelnemer om nader bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van motorvoertuigen.
• Indien C.V. de Fienpreuvers door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.
 
3. REGELS M.B.T. DE OPTOCHT
A. Datum en tijdstip van de optocht

De optocht van C.V. de Fienpreuvers 2023 vindt plaats op zaterdag 18 februari. Hierbij zijn onderstaande regels van toepassing.


• De optocht start stipt om 14.00 uur.
• De deelnemers dienen met hun voorstelling aanwezig te zijn op een nader, door de optochtcommissie aangegeven tijdstip. Dit tijdstip wordt u enkele dagen voor de optocht medegedeeld.
• Eenieder moet de aanwijzingen, gegeven door de optochtcommissie stipt opvolgen. Het niet opvolgen van richtlijnen of aanwijzingen kan uitsluiting van verdere deelname en verwijdering uit de optocht tot gevolg hebben.
• Alle deelnemers moeten zich aan het begin van de optocht melden bij de kruising Aaltinksweg/ Keizersweg. Hier wordt uw startnummer uitgereikt en ontvangt u een startkaart. De contactpersoon dient te alle tijden aanwezig en bereikbaar te zijn voor eventuele problemen.
• Na de start dient de tussenruimte ten opzichte van de voorgaande praalwagen of groep ca. 15 meter te bedragen. Tijdens de optocht mogen de deelnemers niet afwijken van de aan hen toegewezen plaats binnen de optocht.
• Dranken (geen alcohol) mogen alleen verpakt zijn in karton of plastic verpakkingen. Glas is niet toegestaan!


B. Startkaart
• De startkaart wordt u aan het begin van de optocht verstrekt en is het bewijs van deelname.
• Op vertoon van de startkaart vindt er uitkering van het prijzengeld plaats tijdens het Kielenbal op zondagavond. U kunt dit doen tot 1 uur na afloop van de prijsuitreiking. Daarna vervalt het recht op uitkering van dit geld, tenzij anders is afgesproken met de voorzitter van de optochtcommissie.
• De optochtcommissie kan tot aanvang van de optocht bepalen om deelnemers uit te sluiten of geen prijzengeld uit te keren. Bij calamiteiten tijdens de optocht, kunnen zij ook soortgelijke beslissingen nemen.


C. Praalwagens 
• De deelnemende praalwagens worden op de dinsdag- of woensdagavond voor de optocht bezocht door de optochtcommissie op de bouwplaatsen tussen 19.00 uur en 22.30 uur. Op de bouwplaats dient de verantwoordelijke/ contactpersoon die opgegeven is bij de optochtcommissie aanwezig te zijn. U krijgt van tevoren bericht op welke avond de optochtcommissie langskomt.
• De optochtcommissie bepaalt dan of een praalwagen wel of niet mag deelnemen aan de optocht, meet de praalwagen op en geeft aan in welke categorie (grote of kleine praalwagen) de praalwagen kan deelnemen.
• Tijdens de keuring zijn er ook 2 juryleden aanwezig, die dan vooral op techniek etc. letten. Een verzoek aan de deelnemer is om dan ook iemand aanwezig te laten zijn, is die uitleg kan geven.


4. JURERING
Per jurylid kan men totaal aan punten halen;
• 100 punten voor de wagens per jurylid.
• 80 punten voor de loopgroepen per jurylid (de 20 punten voor techniek gelden niet voor loopgroepen)
 
De jury beoordeelt op de volgende punten:
• 10 punten voor de kleding.
• 10 punten voor thema en actualiteit/ herkenbaarheid thema.
• 30 punten voor vorm/ afwerking/ details.
• 30 punten voor presentatie/ interactie/ actief met publiek.
• 20 punten voor techniek.
 
• Als een praalwagen gekocht is en niet zelf gebouwd, worden er 20 punten in mindering gebracht van de totale puntentelling. Dit dient vermeldt te worden op het inschrijfformulier.
• Als een praalwagen deels gekocht is en deels zelf gebouwd, worden er 10 punten in mindering gebracht van de totale puntentelling. Dit dient vermeldt te worden op het inschrijfformulier.
• Tijdens de opstelling dienen de deelnemers er rekening mee te houden dat de jury in de gelegenheid is uw praalwagen of loopgroep te beoordelen. U kunt dan zelf, als dat gewenst is, toelichting geven. Ook wordt gejureerd op diverse plaatsen tijdens de optocht.
• Tijdens de optocht vindt ook een publieksjurering plaats, waarvoor een speciale prijs beschikbaar wordt gesteld. Er wordt hierbij met name gelet op show en presentatie.
• Ook dit jaar is er weer een actualiteitsprijs. Dit betekent dat de groep die het meest actueel is kans maakt op deze prijs.
• Tijdens het Kielenbal op zondagavond worden de prijzen bekend gemaakt. Hier zullen ook trots van Keunedarp, de publieksprijs en actualiteitsprijs bekend gemaakt worden.
• Daarnaast willen wij jullie erop attent maken dat drankgebruik leidt tot diskwalificatie, wat tot gevolg heeft dat er geen prijzengeld wordt uitgekeerd. Deze vaststelling vindt plaats door de juryleden en de optochtcommissie

5. PRIJZENGELD
U kunt uitkomen in een 4 categorieën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine praalwagens (kleine praalwagens hebben een maximale opbouwlengte van 5 meter). Er wordt ook onderscheid gemaakt in grote loopgroepen (vanaf 8 personen) en kleine loopgroepen. 

De startgelden zijn komen te vervallen, maar iedere deelnemer heeft altijd een minimale prijs (zie bedragen bij term ‘Overige’)

Het prijzengeld wordt in 2023 uitgekeerd op het IBAN nummer van de desbetreffende winnaar.

Grote gemotoriseerde wagens;
1e prijs € 600,-
2e prijs € 450,-
3e prijs € 350,-
4e prijs € 250,-
5e prijs € 200,-
6e prijs € 150,-
7e prijs € 100,-
Overige € 50,- 

Kleine gemotoriseerde wagens;
1e prijs € 350,-
2e prijs € 250,-
3e prijs € 175,-
4e prijs € 125,-
5e prijs € 100,-
6e prijs € 75,-
Overige € 50,-

Loopgroep groot;
1e prijs € 300,-
2e prijs € 200,-
3e prijs € 150,-
4e prijs € 100,-
5e prijs € 75,-
Overige € 50,-

Loopgroep klein;
1e prijs € 150,-
2e prijs € 100,-
3e prijs € 75,-
Overige € 40,- 

Trots van Keunedarp € 250,-
Publieksprijs € 200,-
Actualiteitsprijs € 50,-