1. INLEIDING  

Ook in 2018 wordt er uiteraard weer een carnavalsoptocht georganiseerd.Om aan iedereen duidelijk te maken hoe het een en ander in zijn werk gaat, is deze informatie samengesteld. Lees deze informatie goed voordat begonnen wordt met het maken van een voorstelling.Dit voorkomt dat er in een later stadium problemen ontstaan.Wij, als optochtcommissie, wensen diegene die mee willen doen veel plezier tijdens het maken van de attractie en het meedoen tijdens de optocht.

 

2. REGLEMENT VAN DEELNAME

A. Categorie
U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieen;
1. Grote wagens
2. Kleine wagens (maximale lengte van de opbouw 5 meter)
3. Grote loopgroep (vanaf 8 personen)
4. Kleine loopgroep (maximaal 7 personen)

B. Carnavaleske voorstelling
De voorstelling welke door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een duidelijk carnavalesk karakter te dragen.De voorstelling mag geen merk- of naamsreclame bevatten van een bedrijf of instellingen.De op het voertuig aanwezige merk en type aanduiding behoeven niet te worden verwijderd. Indien gebruik gemaakt wordt van een trekkend voertuig/tractor is het gewenst dat deze versierd is.

C. Afmetingen
De maximale hoogte van een voertuig of attractie bedraagt 4 meter.

D. Veiligheid 
- De constructie van wagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor de deelnemers als publiek veilig zijn.
- Het is niet toegestaan snoep en/of andere harde voorwerpen vanaf de wagens in het publiek te gooien.
- Bromfietsen worden niet toegestaan binnen de optocht.
- Deelnemers mogen bij het opstellen van de wagens en tijdens de optocht geen gebruik maken van alcoholische dranken.
- Er mag geen alcoholhoudende drank op de wagens aanwezig zijn. Indien dit toch aangetroffen wordt, volgt diskwalificatie, en wordt er geen startgeld uitgekeerd.
- Er dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn op iedere wagen.
- Gasflessen zijn niet toegestaan op de wagens.
- Open vuur of kachels zijn niet toegestaan op de wagens.
- Bij de wagens tijdens de optocht dienen 2 begeleiders naast de wagen mee te lopen. Deze begeleiders moeten door de deelnemende wagen zelf geregeld worden. De optochtcommissie zal zorgdragen voor speciaal herkenbare hesjes.

E. Aansprakelijkheid en Verzekering
- Carnavalsvereniging De Fienpreuvers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht.
- Bij letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.
- Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA).
- De optochtcommissie van carnavalsvereniging De Fienpreuvers kan de deelnemer nader bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van motorvoertuigen.
- Indien carnavalsvereniging De Fienpreuvers door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.

 

3. REGELS M.B.T. DE OPTOCHT

A. Datum en tijdstip van de optocht.

De optocht van CV De Fienpreuvers 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari.Hierbij zijn onderstaande regels van toepassing.

- De optocht start om 14.00 uur precies.
- De deelnemers dienen met hun voorstelling aanwezig te zijn op een nader,door de optochtcommissie aangegeven tijdstip.Dit tijdstip wordt u een week voor de optocht medegedeeld.
- Een ieder moet de aanwijzingen, gegeven door de optochtcommissie of politie stipt opvolgen.Het niet opvolgen van richtlijnen of aanwijzingen kan uitsluiting van verdere deelname en verwijdering uit de optocht tot gevolg hebben.
- Opstelling van de optocht vindt plaats aan de Keizersweg.Het oprijden/oplopen van de deelnemers geschiedt vanaf de Aaltinksweg.Hier wordt u startnummer uitgereikt en ontvangt u een startkaart.Er dient altijd een vertegenwoordiger van uw groep of wagen aanwezig te zijn op de uw aangewezen plaats.
- Na de start dient de tussenruimte ten opzichte van de voorgaande wagen of groep ca 15 meter te bedragen.Tijdens de optocht mogen de deelnemers niet afwijken van de aan hen toegewezen plaats binnen de optocht.
- Dranken (geen alcohol) mogen alleen verpakt zijn in karton of plastic verpakkingen. Glas en blik zijn niet toegestaan!

B. Startkaart
- De startkaart wordt u aan het begin van de optocht verstrekt, en is het bewijs van deelname.
- Op vertoon van de startkaart vindt er uitkering van het prijzengeld plaats tijdens het Kielenbal op zondagavond.U kunt dit doen tot 1 uur na afloop van de prijsuitreiking.Daarna vervalt het recht op uitkering van dit geld, tenzij anders is afgesproken met iemand van de optochtcommissie.
- De optochtcommissie kan tot aanvang van de optocht, bepalen om deelnemers uit te sluiten of geen prijzengeld uit te keren.Bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij tevens soortgelijke beslissingen nemen.

C. Wagens
- De deelnemende wagens worden op de dinsdag- of woensdagavond voor de optocht bezocht door de optochtcommissie op de bouwplaatsen tussen 19.00 uur en 22.30 uur.Op de bouwplaats dient tenminste een wagenbouwer aanwezig te zijn.U krijgt van te voren bericht op welke avond de optochtcommissie langs komt.
- De optochtcommissie bepaalt dan of een voorstelling wel of niet mag deelnemen aan de optocht en onder welke categorie (grote of kleine wagen), en zal de wagens opmeten.


4. JURERING
- De jury beoordeelt op de volgende punten;
Afwerking, Originaliteit, Totale Waarde, Carnavaleske Uitstraling. 
- Tijdens de opstelling dienen de deelnemers er rekening mee te houden, dat de jury in de gelegenheid is uw voorstelling te beoordelen.U kunt dan zelf, indien gewenst, toelichting geven.Tevens zal er gejureerd worden op diverse plaatsen tijdens de optocht.
- Tijdens de optocht vindt er ook een publieksjurering plaats waarvoor een speciale prijs beschikbaar wordt gesteld.Er wordt hierbij speciaal gelet op show en presentatie.
- Ook dit jaar is er weer een actualiteitsprijs.Dit betekent dat de groep die het meest actueel is kans maakt op deze prijs.
- Tijdens het Kielenbal op zondagavond worden de prijzen bekend gemaakt.Hier zal ook de publieksprijs en actualiteitsprijs bekent gemaakt worden.
- Daarnaast willen wij jullie erop attent maken dat drankgebruik leidt tot diskwalificatie, wat tot gevolg heeft dat er geen prijzengeld zal worden uitgekeerd.Deze vaststelling zal plaats vinden door de juryleden en de optochtcommissie.

 

5. PRIJZENGELD
U kunt uitkomen in een der 4 categorieen. Er wordt  onderscheid gemaakt tussen grote en kleine wagens (kleine wagens hebben een maximale opbouwlengte van 5 meter) en een onderscheid in grote loopgroepen (vanaf 8 personen) en kleine loopgroepen.

De startgelden zijn komen te vervallen, maar iedere deelnemer heeft altijd een minimale prijs (zie bedragen bij term “overige”)

 

Grote wagens
1e prijs     EUR 600,=
2e prijs     EUR 450,=
3e prijs     EUR 350,=
4e prijs     EUR 250,=
5e prijs     EUR 200,=
6e prijs     EUR 150,=
7e prijs     EUR 100,=

Overige   EUR  50,=

 

Kleine wagens
1e prijs     EUR 350,=
2e prijs     EUR 250,=
3e prijs     EUR 175,=
4e prijs     EUR 125,=
5e prijs     EUR 100,=
6e prijs     EUR  75,=
Overige    EUR  50,=

Loopgroep groot
1e prijs     EUR 300,=
2e prijs     EUR 200,=
3e prijs     EUR 150,=
4e prijs     EUR 100,=
5e prijs     EUR  75,=
Overige    EUR  50,=
 
Loopgroep klein
1e prijs     EUR 150,=
2e prijs     EUR 100,=
3e prijs     EUR  75,=
Overige    EUR  40,=
 
Publieksprijs EUR 200,=  
Actualiteitsprijs EUR 50,=  
Grootse Keunedarpse optocht